แบบขอข้อมูลอาจารย์
Entries
217
Views
858
Conversion Rate
25.29%
# ชื่อ-นามสกุลตำแหน่งโรงเรียนที่อยู่อำเภอจังหวัดโทรศัพท์โรงเรียนE-mail:สายวิทย์(ห้อง)สายศิลป์ภาษา(ห้อง)สายศิลป์คณิตฯ(ห้อง)สายอื่นๆ(ห้อง)โปรดระบุ.....
1
อำไพ เสวิกา
ครู
บ้านกาดวิทยาคม
461 หมู่ 4 ตำบล ดอนเปา
แม่วาง
เชียงใหม่
053-489116
1
2
1
2
พชร ตั้งแก้ว
ครูแนะแนว
ดอยเต่าวิทยาคม
153 ม.2 ต.ท่าเดื่อ
ดอยเต่า
เชียงใหม่
053-833152
tuncheaw@gmail.com
1
1
1
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
3
พจนียื กิตติกมลพันธุ์
ครูแนะแนว
แม่โถวิทยาคม
55 หมู่ 1 ตำบ บ่อสลี
ฮอด
เชียใหม่
053-215428
potchanee.kit@gmail.com
1
4
สมบุรณ์ จองคำ
จอมทอง
433 ตำบล ข่วงเปา
จอมทอง
เชียงใหม่
053-341163
usuwanaram@yahoo.com
5
ทัศนวรรณ ปัยญาแดง
ครู
แม่ออนวิทยาลัย
109 ม.2 ต.ออนกลาง
แม่ออน
เชียงใหม่
053-859405
tasnawan_p@hotmail.com
1
1
6
จิราภรณ์ ทองสิริ
ครู คศ.3
แม่ริน
113 ตำบล แม่ริน
แม่วาง
เชียงใหม่
fanta.pl@hotmail.com
1
1
7
จันทร์ทรา ยศสมแสน
ครูแนะแนว
หางดงรัฐราษฎร์อุปถัมถ์
312 หมู่ 5 ถ.เชียงใหม่-ฮอด
หางดง
เชียงใหม่
hangdong_school@hotmail.com
2
1
1
2
สังคม พาณิชยกรรม
8
ดนัย กัลยาราช
รอง ผอ.รร 
สันป่าตองวิทยาคม
314 หมู่ 11 ตำบบล ยุหว่า
สันป่าตอง
เชียงใหม่
053-311363
danai.john@gmail.com
5
5
2
3
จีน ญี่ปุ่น ฝรั่งเศษ
9
เฉลิมศิริ วงศ์ศรีใส
ครูแนะแนว
สารภีวิทยาคม
284 ม.2 ต.ยางเนิ้ง
สารภี
เชียงใหม่
053321254
2
1
1
10
นัศนีย์ วรรธนะริพร
ครู
สันป่าตองวิทยาคม
134 หมู่ 11 ตำบล ยุหว่า
สันป่าตอง
เชียงใหม่
053-311363
11
นภาภรณ์ รักสกุลกานต์
รองผู้อำนวยกร
นวมินทราชูทิศ พายัพ
186 ตำบล ดอนแก้ว
แม่ริม
เชียงใหม่
053-112180
na8558@hotmail.com
5
2
1
12
สมหมาย กำทอง
หัวหน้าวิชาการ
เวียงป่าเป้าวิทยาคม
212 ม.1 ต.เวียง
เวียงป่าเป้า
เชียงราย
053-781376
vchakarn212@gmail.com
2
4
1
3
จีน-ญี่ปุ่น-สังคม
13
สุชาติ สมงาม
ครูวิชาการ
ชนาถอนุสรณ์
135 ม.13 ต.ป่างิ้ว
เวียงป่าเป้า
เชียงราย
053-648253
suchart_918@hotmail.com
2
1
14
ณัฏฐนิช เผ่าพันธุ์
หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ
เทพบดินทร์เชียงใหม่
248 หมู่ 2 ตำบล น้ำบ่อหลวง
สันป่าตอง
เชียงใหม่
053-836008
lalanutt@gmail.com
1
1
15
สรายุทธ เริญกาศ
ครูวิชาการ
วัฒโนทัยพายัพ
22 ถ.บุญเรืองฤทธิ์ ตำบล หายยา
เมือง
เชียงใหม่
053-277151
yutakayut@gmail.com
5
5
1
16
ชลากร สินธุสะอาด
ครู
ยุวฑูตศึกษาพัฒนา ABS
222 หมู่ 2 ตำบล หนองผึ้ง
สารภี
เชียงใหม่
053-308935-6
krupuipui4abs@gmail.com
17
พงศธร พรมวัง
รองผู้อำนวยการ
เมืองศรีเทพ
ต.ศรีเทพ
ศรีเทพ
เพชรบูรณ์
phrae2524@gmail.com
1
1
18
สุทธิพร งามเมืองสกุล
ครูแนะแนว
the prince royal's college
117 ตำบล วัดเกต
เมือง
เชียงใหม่
053-242038#631
sutthiporn@prn.ac.th
5
2
2
19
ธนิดา ศิริวรรณ์
ครูแนะแนว
พิงครัตน์
9 ตำบล วัดเกต
เมือง 
เชียงใหม่
053-302855-7
a.uipk@hotmail.com
1
ไม่แยกสาย
20
คณนันท์ พฤทธสาโรช
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
นาสนุ่นวิทยาคม
ต.นาสนุ่น
ศรีเทพ
เพชรบูรณ์
naamhwaan@gmail.com
1
1