ribbon

5805

ชื่อรางวัลที่ได้รับ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับประเทศในการแข่งขันโครงการ ค้นหาสุดยอดฝีมือโทรคมนาคมและไอซีทีเฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ 8  สาขา ICT Cloud Start up

รางวัลที่ได้รับ

ได้รับเงินสดมูลค่า 10,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

รายละเอียด

มูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผู้ร่วมเข้าแข่งขัน

มากกว่า 30 ทีม

วันที่ได้รับรางวัล

วันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2558

หน่วยงานที่มอบรางวัล

มูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

อาจารย์ที่ปรึกษา

อาจารย์ กฤตวยาน์  ทองคู่

ชื่อนักศึกษา

นายวีรภัทร อินโองการหลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (นานาชาติ)ปี 3

นายสมพล ธรรมสรางกูร หลักสูตรการจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 3

Facebook CAMT