ribbon

5804

ชื่อรางวัลที่ได้รับ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการแข่งขันการเขียนโปรแกรมและแก้ไขปัญหาโจทย์ทางคอมพิวเตอร์ ในระดับภูมิภาค ACM –ICPC (ACM International Collegiate Programming Contest) รับ

รางวัลที่ได้รับ

รับเงินรางวัล 15,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

รายละเอียด

จากการแข่งขันการเขียนโปรแกรมและแก้ไขปัญหาโจทย์ทางคอมพิวเตอร์ ในระดับภูมิภาค ACM –ICPC (ACM International Collegiate Programming Contest)

ผู้ร่วมเข้าแข่งขัน

มากกว่า 10 ทีม

วันที่ได้รับรางวัล

วันที่ 6 กันยายน 2558

หน่วยงานที่มอบรางวัล

จัดโดยสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ SIPA ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อาจารย์ที่ปรึกษา

อาจารย์ดร.พร้อมพงศ์ สุกัณศีล

ชื่อนักศึกษา

นางสาวปริยธิดา วัชรวันทานนท์

นายเชษฐพันธ์ กรรมสิทธิ์

นายศิรวุฒิ  อ่อนประไพ

หลักสูตร

วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (นานาชาติ) ปีที่ 2

Facebook CAMT