ribbon

5803

ชื่อรางวัลที่ได้รับ

ทุนสนับสนุน จากงาน Thailand Digi Challenge 2015

รางวัลที่ได้รับ

ทุนสนับสนุน 500,000 บาท

รายละเอียด

ผลงานแอพพลิเคชั่น ปั่นเลยแอพพลิเคชั่นปั่นจักรยานบนโลกเสมือนเพื่อสุขภาพได้รับเลือกให้เป็น1 ใน 10 ทีม ประเภท Tools and Platform

ผู้ร่วมเข้าแข่งขัน

มากกว่า 30 ทีม ทั่วประเทศ

วันที่ได้รับรางวัล

วันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2558

หน่วยงานที่มอบรางวัล

จัดโดย สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ SIPA

อาจารย์ที่ปรึกษา

อาจารย์เทพฤทธิ์ สินธำรงรักษ์

ชื่อนักศึกษา

นายภากร สุริยเทวสถิตกุล

นางสาวณิชา วรรยาต

นางสาวอภิชญา กัฬหะ

นายทัสยุ ชัยคำ

ทีมวิจัย Smart lab

 

Facebook CAMT