ribbon

mobilithon57

ชื่อรางวัลที่ได้รับ รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันพัฒนาโมบายแอพพลิเคชั่น Thailand Mobilithon Contest 2013
รางวัลที่ได้รับ เงินรางวัล 30,000 บาท
ชื่อผลงาน -
ประเภทการประกวด โมบายแอพพลิเคชั่น
วันที่ได้รับรางวัล 27 มีนาคม 2557
หน่วยงานที่มอบรางวัล สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือซิป้า และ ไอบีเอ็ม (NYSE:IBM) 
ชื่อนักศึกษา
  1. นายถิรวัตร สุตาลังกา รหัสนักศึกษา 542110196
  2. นายภาณุพงศ์ สุภาผาบ รหัสนักศึกษา 542110236
  3. นายศุภณัฐ ปัญญาโกษา รหัสนักศึกษา 42115063  
หลักสูตรที่ศึกษา การจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ
อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ กฤตวยาน์ ทองคู่
ข่าวประชาสัมพันธ์ หน้าเว็บไซต์ CAMT << คลิก >>
ทีมที่เข้าร่วมแข่งขัน 380 ทีมจากทั่วประเทศ
รายละเอียดอื่นๆ

งานนี้จัดโดย สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือซิป้า และ ไอบีเอ็ม (NYSE:IBM) ร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาโมบายแอพพลิเคชั่นที่สอดคล้องตามความต้องการของอุตสาหกรรมรวมถึงเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาก้าวสู่การเป็นนักพัฒนารุ่นใหม่ที่ตอบโจทย์ความต้องการของภาคธุรกิจ โดยไอบีเอ็มจัดอบรมให้ความรู้กับนักศึกษาภายใต้โครงการนี้ไปแล้วกว่า 120 คน จาก 22 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ และมีผู้ส่งผลงานเข้าร่วมโครงการกว่า 380 โครงการจากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ นอกจากนี้ผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศยอดเยี่ยมระดับประเทศในทุกประเภทมีโอกาสเข้าร่วมโครงการ IBM Global Entrepreneur Program ในระดับนานาชาติเพื่อมองหาผู้ร่วมลงทุนทางธุรกิจต่อไป เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 มีนาคม 2557 ที่ผ่านมา

 

Facebook CAMT