ribbon

spot

 

ชื่อรางวัลที่ได้รับ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดสปอตโทรทัศน์ ประจำปี 2556 ของ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์(NBT) ในโครงการ "ประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกและค่านิยมของคนไทยให้ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริตและถูกต้องชอบธรรม"
รางวัลที่ได้รับ เงินรางวัลจำนวน 20,000 บาท
ชื่อผลงาน Video 60 วินาที เรื่องเกี่ยวกับครอบครัวสร้างจิตสำนึกเรื่องความซื่อสัตย์ให้กับเด็กทำให้เด็กไม่ทุจริตการสอบ
ประเภทการประกวด ระดับอุดมศึกษา
วันที่ได้รับรางวัล 11 กรกฎาคม 2556
หน่วยงานที่มอบรางวัล กรมประชาสัมพันธ์
ชื่อนักศึกษา

1.  นางสาว เยาวลักษณ์  ฤทธิ์สมจิตต์ 542110103

2.  นางสาว เรืองรอง  เอมชาวนา 542110107

3. นางสาว ลัทธวรรณ เกษมพิทักษ์พงค์ 542110108

หลักสูตรที่ศึกษา แอนนิเมชัน ปีที่ 3
อาจารย์ที่ปรึกษา อ.กลวัชร คล้ายนาค์
ข่าวประชาสัมพันธ์ หน้าเว็บไซต์
ทีมที่เข้าร่วมแข่งขัน 8 ทีม
รายละเอียดอื่นๆ

ผลงาน Video 60 วินาที เรื่องเกี่ยวกับครอบครัวสร้างจิตสำนึกเรื่องความซื่อสัตย์ให้กับเด็กทำให้เด็กไม่ทุจริตการสอบ การประกวดสปอตโทรทัศน์ ประจำปี 2556 ของ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์(NBT) ในโครงการ "ประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกและค่านิยมของคนไทยให้ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริตและถูกต้องชอบธรรม" โดยมีผู้มอบรางวัล คือ นายอภินันท์ จันทรังษี อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์

 

 

 

 

 

 

 

 

Facebook CAMT