ribbon

pbs1

 

ชื่อรางวัลที่ได้รับ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดอนิเมชั่นส่งเสริมความรู้ สื่อสารธารณะในหัวข้อ “เจ้าส้มกับครอบครัวไทยพีบีเอส”
รางวัลที่ได้รับ เงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมใบประกาศ
ชื่อผลงาน -
ประเภทการประกวด อนิเมชั่น
วันที่ได้รับรางวัล 12 มกราคม 2556
หน่วยงานที่มอบรางวัล สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส
ชื่อนักศึกษา
    ทีม .AVI   
  1. นายพรเทวา ปัญญาเพื่อน
  2. นายภูริณัฐ  กำใจ
  3. นายศุภเกียรติ มูลแก้ว
  4. และนายอภิชา ตังประเสริฐ
หลักสูตรที่ศึกษา แอนนิเมชัน
อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ธันยภฤศ  ฟองดาวิรัตน์และอาจารย์ วรินทร์รัตน์  พุทธอาสน์
ข่าวประชาสัมพันธ์ หน้าเว็บไซต์
ทีมที่เข้าร่วมแข่งขัน -
รายละเอียดอื่นๆ

การประกวดอนิเมชั่นส่งเสริมความรู้ สื่อสารธารณะในหัวข้อ "เจ้าส้มกับครอบครัวไทยพีบีเอส" จัดโดยสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจสื่อสาธารณะแก่ประชาชน ให้มีความรู้ความเข้าใจในสื่อสาธารณะที่ถูกต้อง ก็จะสามารถใช้สื่อสาธารณะ ตอบโจทย์ ปัญหา ความจำเป็นความต้องการพื้นฐาน สิทธิในการสื่อสารเพื่อพัฒนาตนเองและประเทศชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลผ่านสื่อแอนนิเมชัน ที่ใช้สื่อสารแนวคิดเรื่องสื่อสาธารณะให้เข้าใจได้ง่ายมากขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่

 

 

 

 

 

 

Facebook CAMT