ribbon

05

ชื่อรางวัลที่ได้รับ

รางวัลชนะเลิศ  Ancient Lanna  Platform Software เพื่อการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์

รางวัลที่ได้รับ

รางวัลเงินสด 1,200,000 บาท

ชื่อผลงาน

ชนะเลิศ โครงการ Ancient Lanna  Platform Software เพื่อการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์

รายละเอียด

ทาง SIPA เชียงใหม่ได้จัดกิจกรรมการใช้ Digital Content ในการส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ที่สำคัญของเมืองเชียงใหม่ 3 วัด ได้แก่ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร วัดสวนดอกพระอารามหลวง และวัดเจดีย์หลวงวรวิหาร เพื่อส่งเสริมสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ ให้มีความยั่งยืน โดยนักศึกษาของวิทยาลัยฯ ได้รับในส่วนของวัดสวนดอกพระอารามหลวง โดยนำ Storyboad ไปผลิตเป็น Demo ความยาว 1 นาทีครึ่ง โดยใช้เทคนิค เช่น ภาพนิ่ง 2D 3และผู้ชนะเลิศจะต้องนำผลงานไปพัฒนาต่อยอดเพื่อให้ได้  Digital Content ของแต่ละวัด ความยาวประมาณ 30 นาที บน Tablet ที่เป็น Android Platform  สำหรับนักท่องเที่ยวที่เป็นชาวไทยและต่างชาติ

ประเภทการประกวด

ระดับอุดมศึกษา

วันที่ได้รับรางวัล

30 มิถุนายน 2555

หน่วยงานที่มอบรางวัล

SIPA

ชื่อนักศึกษา

1. นายคมกริช  ต๊ะคำ              512110013

2. นายอริยวัฒน์  มีจุ้ย              512110110

3.นายธนพล  เทียมจันทร์        512110040

4.นายรชานนท์  ขัติยนต์          502110057

5.นายไกรพงค์  ตาปัญโญ        502110008

6 นางสาวธิดารัตน์  จันทรปรีดา  502110032

7.นายธนภัทร  กาญจโนภาส     512110041

หลักสูตรที่ศึกษา

แอนนิเมชัน ปี 4

อาจารย์ที่ปรึกษา

คมกริช ต๊ะคำ 

Facebook CAMT