ribbon

03

ชื่อรางวัลที่ได้รับ

รางวัลชนะเลิศ  เหรียญทอง จากกีฬายิงปืน ประเภท ปืนสั้นสตรี ทีม จากการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 28

รางวัลที่ได้รับ

ได้รับเหรียญทอง

ชื่อผลงาน

รางวัลชนะเลิศ  เหรียญทอง จากกีฬายิงปืน ประเภท ปืนสั้นสตรี ทีม จากการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 28

ประเภทการประกวด

ระดับอุดมศึกษา

วันที่ได้รับรางวัล

ระหว่างวันที่ 26 พฤษภาคม 2555 5 มิถุนายน 2555

หน่วยงานที่มอบรางวัล

จากการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 28

ชื่อนักศึกษา

นางสาวพฤษภา  ขันธราช        532110194

หลักสูตรที่ศึกษา

การจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีที่ 3

อาจารย์ที่ปรึกษา

อ.ภคินี อริยะ

 

Facebook CAMT