ribbon

02

ชื่อรางวัลที่ได้รับ

รางวัล Bronze Award 2011

รางวัลที่ได้รับ

ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท และสิทธิพิเศษในการเข้าร่วมโครงการกับศูนย์บ่มเพาะธุรกิจซอฟต์แวร์เป็นเวลา 1 ปี

ชื่อผลงาน

Samart Innovation Awards  2011 ประเภท Application for Mobile Devices ในหัวข้อ Travel & Leisure การสร้างแอพพิเคชั่นบนมือถือ ชื่อ “Hello Thailand”

ประเภทการประกวด

ระดับอุดมศึกษา

วันที่ได้รับรางวัล

วันจันทร์ที่ 5 มีนาคม 2555

หน่วยงานที่มอบรางวัล

บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่นจำกัด (มหาชน) และเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย

ชื่อนักศึกษา

1.นางสาวกานติมา  บุญเหลือ 512115006

2.นายรุ่งอนันต์  ต่อนคำสนธิ์  512115039

หลักสูตรที่ศึกษา

วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (นานาชาติ) ปีที่ 4

อาจารย์ที่ปรึกษา

อาจารย์กิตติธัช  สุตีคา

Facebook CAMT