ribbon

01

ชื่อรางวัลที่ได้รับ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดอนิเมชันเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานแก่เด็กและเยาวชน

รางวัลที่ได้รับ

เงินสด 10,00 บาท พร้อมโล่เกียรติยศและเกียรติบัตร

ชื่อผลงาน

การประกวดอนิเมชันเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานแก่เด็กและเยาวชน

เรื่อง  “Energy Ranger  ทีม Neon Hi Studio มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประเภทการประกวด

ระดับอุดมศึกษา

วันที่ได้รับรางวัล

วันอาทิตย์ ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555

หน่วยงานที่มอบรางวัล

กระทรวงพลังงาน

ชื่อนักศึกษา

1.นางสาวกนกวรรณ จัทรประภาพร          532110003

2.นายกฤษฎา มหากิจไพศาล 532110006

3.นายกิตติธัช สุริยะป้อ           532110008

5.นายปฏิภาณ อ่อนคำ            532110055

4.นายมนนที คุลภ์อนันต์         532110080

หลักสูตรที่ศึกษา

แอนนิเมชัน ปีที่ 2

อาจารย์ที่ปรึกษา

อาจารย์ คงทัต ทองพูนและอาจารย์ กลวัชร คล้ายนาค

Facebook CAMT