รางวัลนักศึกษา Hall-of-Frame

รางวัลชนะเลิศ Ancient Lanna Platform Software เพื่อการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์

ribbon

05

ชื่อรางวัลที่ได้รับ

รางวัลชนะเลิศ  Ancient Lanna  Platform Software เพื่อการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์

รางวัลที่ได้รับ

รางวัลเงินสด 1,200,000 บาท

ชื่อผลงาน

ชนะเลิศ โครงการ Ancient Lanna  Platform Software เพื่อการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์

รายละเอียด

ทาง SIPA เชียงใหม่ได้จัดกิจกรรมการใช้ Digital Content ในการส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ที่สำคัญของเมืองเชียงใหม่ 3 วัด ได้แก่ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร วัดสวนดอกพระอารามหลวง และวัดเจดีย์หลวงวรวิหาร เพื่อส่งเสริมสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ ให้มีความยั่งยืน โดยนักศึกษาของวิทยาลัยฯ ได้รับในส่วนของวัดสวนดอกพระอารามหลวง โดยนำ Storyboad ไปผลิตเป็น Demo ความยาว 1 นาทีครึ่ง โดยใช้เทคนิค เช่น ภาพนิ่ง 2D 3และผู้ชนะเลิศจะต้องนำผลงานไปพัฒนาต่อยอดเพื่อให้ได้  Digital Content ของแต่ละวัด ความยาวประมาณ 30 นาที บน Tablet ที่เป็น Android Platform  สำหรับนักท่องเที่ยวที่เป็นชาวไทยและต่างชาติ

ประเภทการประกวด

ระดับอุดมศึกษา

วันที่ได้รับรางวัล

30 มิถุนายน 2555

หน่วยงานที่มอบรางวัล

SIPA

ชื่อนักศึกษา

1. นายคมกริช  ต๊ะคำ              512110013

2. นายอริยวัฒน์  มีจุ้ย              512110110

3.นายธนพล  เทียมจันทร์        512110040

4.นายรชานนท์  ขัติยนต์          502110057

5.นายไกรพงค์  ตาปัญโญ        502110008

6 นางสาวธิดารัตน์  จันทรปรีดา  502110032

7.นายธนภัทร  กาญจโนภาส     512110041

หลักสูตรที่ศึกษา

แอนนิเมชัน ปี 4

อาจารย์ที่ปรึกษา

คมกริช ต๊ะคำ 

รางวัลชนะเลิศ จากการประกวดออกแบบมินิเกมให้กับเกม Great King City

ribbon

04

ชื่อรางวัลที่ได้รับ

รางวัลชนะเลิศ การออกแบบมินิเกมส์ Great King City

รางวัลที่ได้รับ

รางวัลทุนการศึกษา 100,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตรและได้เป็นสมาชิกนิตยสาร Computer arts Thailand และ Computer arts projects เป็นเวลา 1 ปี

ชื่อผลงาน

รางวัลชนะเลิศ จากการประกวดออกแบบมินิเกมให้กับเกม Great King City ทีม Crayon ชื่อเกมขนผักมหาสนุก

ประเภทการประกวด

ระดับอุดมศึกษา

วันที่ได้รับรางวัล

20 มิถุนายน 2555

หน่วยงานที่มอบรางวัล

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด ร่วมกับ บริษัท กุสซิ่ง รีนิวเอเบิ้ล เอ็นนีจี จำกัด และบริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด ภายใต้โครงการสื่อสร้างสรรค์สังคมออนไลน์ "อยู่อย่างไรให้พอเพียง      

ชื่อนักศึกษา

1. นางสาว อธิชา ธงไชย          522110106

2. นายอัฐกร อิทธิเตชสี           522110110

หลักสูตรที่ศึกษา

แอนนิเมชัน ปี 4

อาจารย์ที่ปรึกษา

อาจารย์พรเทพ ฑีฆานนท์

รางวัล Bronze Award 2011

ribbon

02

ชื่อรางวัลที่ได้รับ

รางวัล Bronze Award 2011

รางวัลที่ได้รับ

ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท และสิทธิพิเศษในการเข้าร่วมโครงการกับศูนย์บ่มเพาะธุรกิจซอฟต์แวร์เป็นเวลา 1 ปี

ชื่อผลงาน

Samart Innovation Awards  2011 ประเภท Application for Mobile Devices ในหัวข้อ Travel & Leisure การสร้างแอพพิเคชั่นบนมือถือ ชื่อ “Hello Thailand”

ประเภทการประกวด

ระดับอุดมศึกษา

วันที่ได้รับรางวัล

วันจันทร์ที่ 5 มีนาคม 2555

หน่วยงานที่มอบรางวัล

บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่นจำกัด (มหาชน) และเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย

ชื่อนักศึกษา

1.นางสาวกานติมา  บุญเหลือ 512115006

2.นายรุ่งอนันต์  ต่อนคำสนธิ์  512115039

หลักสูตรที่ศึกษา

วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (นานาชาติ) ปีที่ 4

อาจารย์ที่ปรึกษา

อาจารย์กิตติธัช  สุตีคา

รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง จากกีฬายิงปืน ประเภท ปืนสั้นสตรี ทีม จากการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 28

 

ribbon

03

ชื่อรางวัลที่ได้รับ

รางวัลชนะเลิศ  เหรียญทอง จากกีฬายิงปืน ประเภท ปืนสั้นสตรี ทีม จากการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 28

รางวัลที่ได้รับ

ได้รับเหรียญทอง

ชื่อผลงาน

รางวัลชนะเลิศ  เหรียญทอง จากกีฬายิงปืน ประเภท ปืนสั้นสตรี ทีม จากการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 28

ประเภทการประกวด

ระดับอุดมศึกษา

วันที่ได้รับรางวัล

ระหว่างวันที่ 26 พฤษภาคม 2555 5 มิถุนายน 2555

หน่วยงานที่มอบรางวัล

จากการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 28

ชื่อนักศึกษา

นางสาวพฤษภา  ขันธราช        532110194

หลักสูตรที่ศึกษา

การจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีที่ 3

อาจารย์ที่ปรึกษา

อ.ภคินี อริยะ

 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดอนิเมชันเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานแก่เด็กและเยาวชน

ribbon

01

ชื่อรางวัลที่ได้รับ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดอนิเมชันเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานแก่เด็กและเยาวชน

รางวัลที่ได้รับ

เงินสด 10,00 บาท พร้อมโล่เกียรติยศและเกียรติบัตร

ชื่อผลงาน

การประกวดอนิเมชันเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานแก่เด็กและเยาวชน

เรื่อง  “Energy Ranger  ทีม Neon Hi Studio มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประเภทการประกวด

ระดับอุดมศึกษา

วันที่ได้รับรางวัล

วันอาทิตย์ ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555

หน่วยงานที่มอบรางวัล

กระทรวงพลังงาน

ชื่อนักศึกษา

1.นางสาวกนกวรรณ จัทรประภาพร          532110003

2.นายกฤษฎา มหากิจไพศาล 532110006

3.นายกิตติธัช สุริยะป้อ           532110008

5.นายปฏิภาณ อ่อนคำ            532110055

4.นายมนนที คุลภ์อนันต์         532110080

หลักสูตรที่ศึกษา

แอนนิเมชัน ปีที่ 2

อาจารย์ที่ปรึกษา

อาจารย์ คงทัต ทองพูนและอาจารย์ กลวัชร คล้ายนาค

Facebook CAMT