เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

sumitraนางสาวสุมิตรา กันธะวงค์
พนักงานปฏิบัติงาน (ปฏิบัติงานในหน้าที่ประชาสัมพันธ์)
Miss Sumitra Kantawong
(Customer Relationship Management Officer)

ติดต่อ Tel. 08-64210863
จ-ศ 09.00-16.30 เว้นวันหยดราชการ

คำถามเกี่ยวกับวิทยาลัยฯ

ทำไมวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี เทียบเป็นคณะหนึ่งของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่หรือไม่ แล้วทำไมถึงไม่เป็นคณะ ทำไมถึงเป็นวิทยาลัย
วิทยาลัยศิลปะสื่อและเทคโนโลยี จัดตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ของจังหวัดเชรียงใหม่ โดยอนุมัติโครงการในวันที่ 22 กรกฏาคม 2546 ด้วยงบประมาณ 464.5 ล้านบาท และสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้อนุมัติให้จัดตั้งวิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร สื่อและศิลปะ และเปลี่ยนชื่อเป็น “วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่” ในคราวประชุม ครั้งที่ 6/2556 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2546 มีฐานะเป็นองค์กรในกำกับมหาวิทยาลัย ในระดับเทียบเทียบเท่าคณะ ที่ไม่เป็นส่วนราชการ ตามมาตรา 8 และ 9 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2530 มีการบริหารงานเป็นอิสระจากระบบราชการ มีการบริหารและจัดการเทียบเท่ากับวิทยาลัยนานาชาติขของมหาวิทยาลัยอื่นๆ ต่อมา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ประกาศการจัดตั้งส่วนงานของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 ในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่ม 125 ตอนพิเศษ 112 ณ วันที่ 4 กรกฏาคม 2551 ให้วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี เป็นส่วนงานวิชาการ ลำดับที่ 21 ของวิทยาลัยเชียงใหม่ และที่มีชื่อเป็นวิทยาลัยนั้นก็เพื่อการบริหาจะได้สะดวกเป็นเป็นเอกเทศ (งานนโยบายและแผนและประกันคุณภาพการศึกษา:ธ.ค.2558).
วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี ก่อตั้งเมื่อไหร่
ก่อตั้งเมื่อ วันที่ 23 สิงหาคม 2546
ปัจจุบันมีนักศึกษาจำนวนเท่าไหร่ และจบไปแล้วกี่รุ่น
  • - มีนักศึกษารวมในระดับปริญญาตรี ปริญญาโทและระดับปริญญาเอก กว่า 1,377 คน (งานบริการการศึกษา:13 พฤศจิกายน 2558)
  • - ในระดับปริญญาตรีมีนักศึกษาสำเร็จการศึกษาไปแล้วนับตั้งแต่ปี 2552
  • - ในระดับบัณฑิตศึกษามีนักศึกษาสำเร็จการศึกษาไปแล้วนับตั้งแต่ปี 2550
อัตราการได้งานทำของนักศึกษาที่จบจากวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี
(ข้อมูลสารสนเทศจากการสำรวจการทำงานของบัณฑิต งานประกันคุณภาพการศึกษาและวิจัยสถาบัน สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปี 2558 http://mis.cmu.ac.th/skajob/default.html) บัณฑิตจากวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี
ภาวการณ์มีงานทำของบัณฑิต วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- ทำงานแล้ว คิดเป็นร้อยละ 62.82
- ทำงานแล้วและกำลังศึกษาศึกษาต่อ คิดเป็นร้อยละ 2.14
- ยังมิได้ทำงานและมิได้ศึกษาต่อ คิดเป็นร้อยละ 29.06
- กำลังศึกษาต่อ คิดเป็นร้อยละ 5.98
 

คำถามที่เกี่ยวกับการรับสมัครนักศึกษา

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีการเปิดรับสมัครนักศึกษา ในระดับปริญญาตรีกี่ช่องทาง 8 ช่องทาง อะไรบ้าง
1.จากการสอบคัดเลือกนักเรียนในเขตพัฒนาภาคเหนือ 17 จังหวัด (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นผู้ดำเนินการ โควตาภาคเหนือ)
2. จากการสอบคัดเลือกของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (Admissions) จากการสอบคัดเลือกโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและชุมชน
3. โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี
4. โครงการเด็กดีมีที่เรียน
5. โครงการพัฒนาเยาวชนดีเด่นทางด้านกีฬา
6. โครงการพิเศษสำหรับการรับนักศึกษาที่มีความบกพร่อง (ผู้พิการ)
7. โครงการรับนักศึกษาจากจังหวัดภาคใต้
8. โครงการความร่วมมือกับภาครัฐที่วิทยาลัยฯเป็นผู้ดำเนินการสอบคัดเลือกโดยตรง (รับตรง)
เรียนอยู่สายศิลป์ภาษาแล้วอยากสมัครสอบเข้าศึกษาต่อที่วิทยาลัยฯ จะมีสิทธิ์สมัครสอบได้ไหม
ตอบไม่ได้ เนื่องด้วยหลักสูตรการเรียนการสอนของวิทยาลัยฯ เป็นหลักสูตรวิทยาศาสต1รบัณฑิต จึงมีการเรียนการสอนในวิชาคำนวณค่อนข้างมาก อาทิ เช่น สาขาแอนนิเมชัน จะต้องเรียนฟิสิกส์ ในชั้นปีที่ 1 สาขาการจัดการสมัยใหม่ฯ จะต้องเรียนคณิตศาสตร์และสถิติ เป็นต้น
นักศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติและนักศึกษาต่างชาติสามารถสมัครเรียนได้ทางช่องทางไหนบ้าง
ตอบ วิทยาลัยฯ มีหลักสูตรนานาชาติที่เรียนเป็นภาษาอังกฤษได้แก่ สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (นานาชาติ) หากเป็นนักศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติและนักศึกษาต่างชาติสามารถสมัครเรียนผ่านวิทยาลัยนานาชาติ สามารถดูรายละเอียดการสมัครได้ทาง http://www.cmuic.cmu.ac.th/index.php
คำถามที่เกี่ยวกับสาขาวิชา
สาขาการจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ เรียนเกี่ยวกับอะไร
สาขาการจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ จบไปแล้วทำงานอะไรได้บ้าง
สาขาการจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ ทำไมหลักสูตรต้องเป็นหลักสูตรวิทยาศาสตร์
สาขาแอนนิเมชันถ้าไม่มีพื้นฐานการวาดภาพเลยจะสามารถเรียนแอนนิเมชันได้ไหม
ทำไมสาขาแอนนิเมชันต้องเรียนวิชาฟิสิกส์ด้วย