โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
(ที่ใช้คะแนน GAT / PAT ของ สทศ. ในการคัดเลือก)