หลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (นานาชาติ) วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับบริษัท Cenixsoft Co.,Ltd ในการจัดกิจกรรมประกวดซอฟต์แวร์ “Innovative Treasure” เพื่อคัดเลือกผลงานของนักศึกษาในการส่งผลงานเข้าประกวดในระดับประเทศ โดยผลงานของนักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกในครั้งนี้ ได้แก่ ทีม BN โดยมีนางสาว ชัญญานุช ไชยทองศรี และนายพงศกร แผ่วสูงเนิน นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (นานาชาติ) จากผลงาน Good Job, Kids เป็นหนึ่งในแอพพลิเคชั่นที่สามารถวัดได้ว่าผู้ใช้งานโทรศัพท์มือถือได้ใช้เวลากับ smart phone ยาวนานแค่ไหนในแต่ละวันและนำเสนอเป็นระดับของการเสพติด smartphone โดยที่ผู้ใช้งานจะได้รับรางวัลเมื่อพวกเขาทำกิจกรรมต่างๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับ smartphone เพื่อช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถบริหารจัดการกิจกรรมในการดำเนินชีวิตและควบคุมตัวเองในยุคดิจิตอลได้อย่างมีประสิทธิภาพและยังเป็นวิธีการที่ดีในการป้องกันสมาชิกในครอบครัวจากการเสพติด smartphone ได้ โดยมีอาจารย์ชยกฤต หิริสัจจะ อาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์(นานาชาติ) เป็นผู้สนับสนุนโครงการ และอาจารย์ ดร.ชาติชาย ดวงสอาด ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้เกียรติมอบรางวัลแก่นักศึกษา ณ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันพุธที่ 23 กันยายน 2558 ที่ผ่านมาื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

Powered by mod LCA