สโมสรนักศึกษาวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการสัมมนาสโมสรนักศึกษา ประจำปี ๒๕๕๘ วัตถุประสงค์เพื่อจัดทำแผนกิจกรรมสโมสรนักศึกษาประจำปีและชี้แจงนโยบายแนวทางการจัดกิจกรรมของนักศึกษาตลอดจนสรุปปัญหาที่เกิดขึ้นในการทำกิจกรรมในปีการศึกษาที่ผ่านมาเพื่อพัฒนาปรับปรุงการทำงานในครั้งต่อไป นอกจากนี้ได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องการจัดกิจกรรมกับตัวแทนสภานักศึกษานำโดยประธานสภานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เพี่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในแนวทางการจัดกิจกรรมนักศึกษาระหว่างกัน อีกทั้งเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์และความสามัคคีในหมู่คณะ ณสวนศิวโมกษ์(มูลนิธิหยดธรรม) อำเภอ แม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 2-3 มิถุนายน 2558 ที่ผ่านมา 

b 1

b 2

b 3

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

Powered by mod LCA