อาจารย์คณิตา ตุมพสุวรรณ  รองหัวหน้าสำนักวิชาศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี นำคณาจารย์และเจ้าหน้าที่พร้อมนักศึกษาหลักสูตรวิชาการจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศประจำศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ "หริภุญไชย" จ.ลำพูน กว่า 70 คน เข้าร่วมโครงการเรียนรู้วัฒนธรรมชุมชนเพื่อประยุกต์ใช้ในกลยุทธ์การบริหารชุมชนเสมือนบนระบบออนไลน์ ทั้งนี้เพื่อนักศึกษาได้ศึกษาถึงวัฒนธรรมความเป็นอยู่และภูมิปัญญาของชุมชนโดยนำมาเชื่อมโยงกับการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบอีกทั้งเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติป่าชายเลนให้นักศึกษาได้ช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อม ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและอนุรักษ์ป่าชายเลนเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 มกราคม 2558 ที่ผ่านมา

a

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

Powered by mod LCA