อาจารย์ ดร.ชาติชาย  ดวงสอาด    ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา เป็นประธานงานเลี้ยง ขันโตก CAMT ประจำปี 2558 เพื่อรับขวัญนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2558 และเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างคณาจารย์ นักศึกษาทั้งศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบันให้มีความรัก ความสามัคคีและรู้จักการเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน เมื่อวันพุธที่ 16 กันยายน 2558 

a 3 a 2

 a 6 a 4

a 1

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

Powered by mod LCA