งานพัฒนาคุณภาพนักศึกษาวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัดประชุมนักศึกษาวิชากิจกรรมเพื่อชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับวิชากิจกรรมและคะแนนวิชากิจกรรมของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยในภาคการศึกษานี้วิทยาลัยฯ ได้นำเอาหนึ่งในคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ คือ จิตอาสา มาเป็นแกนในการเรียนการสอนภาคการศึกษานี้และได้มีการจัดโครงการ CAMT เพื่อสังคมอันเป็นกิจกรรมที่นักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการได้ฝึกการทำงานเป็นกลุ่ม การเขียนโครงการ และการทำงานเพื่อสังคม  ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจะได้มีการสรุปผลในเดือนมีนาคมต่อไป โดยมีอาจารย์ดร.ชาติชาย ดวงสอาด ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี และอาจารย์รัศมิ์ลภัส สุตีคา ร่วมชี้แจงรายละเอียด ณ ลานกิจกรรม วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันพุธที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2559

a 1 a 2

a 3 a 4

a 5 a 6

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

Powered by mod LCA