กองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  จัดกิจกรรม CMU On Tour 2015“ ซึ่งเป็นกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักศึกษาชาวต่างชาติที่มาศึกษาต่อในหลักสูตรนานาชาติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และนักศึกษาชาวไทยของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้สร้างความสัมพันธ์ผ่านกิจกรรม “CMU On Tour 2015” โดยนักศึกษาต่างชาติจะได้เรียนรู้ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม ของคนไทยตลอดจนสถานที่สำคัญต่างๆ ของจังหวัดเชียงใหม่และนักศึกษาชาวไทยได้เรียนรู้และฝึกฝนภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรมที่ได้ทำร่วมกับนักศึกษาชาวต่างชาติ โดยครั้งนี้ได้ไปศึกษาเรียนรู้ ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง อ.แม่ริม จังหวัดเชียงใหม่และพระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์ ระหว่างวันที่ 19-20 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านมา 

cmu on tour2 cmu on tour3

cmu on tour4 cmu on tour5jpg

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

Powered by mod LCA