ในรายวิชา 954310  ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนทรัพยากรองค์กร (Information Systems for Enterprise Resource Planning) ซึ่งเป็นรายวิชาในหลักสูตรการจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมี อาจารย์พรธิดา  แก้วกมล เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบในรายวิชา ได้เชิญ คุณณัฐญาภรณ์ สุมณศิริ  Purchasing and Warehouse Manager จากบริษัท ชาร์ฟเนอร์ อีเอ็มซี (ประเทศไทย) จำกัด เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการผลิตทางด้านอุตสาหกรรมโดยมีนักศึกษาหลักสูตรการจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศชั้นปีที่ 3 และ 4  จำนวนกว่า 150 คนเข้าฟังการบรรยายในครั้งนี้ โอกาสนี้มีอาจารย์ดร.นภาพร  รีวีระกุล รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ร่วมฟังการบรรยายและมอบของที่ระลึกให้แก่วิทยากร ณ ห้อง 112 วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เมื่อวันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2558 

a

 

 

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

Powered by mod LCA