รายวิชา SELECTED TOPIC IN GAME สาขาวิชาแอนนิเมชัน ได้เชิญคุณเมธิน  ปิงสุทธิวงศ ผู้จัดการ บริษัท Nabla Digital ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตสื่อ Interactive เช่น  3D Projection Mapping  Multimedia Contents  3D animation เป็นต้น ซึ่งในปัจจุบันสื่อสมัยใหม่นี้ได้ถูกใช้ในงานโฆษณา ประชาสัมพันธ์ งานภาพยนตร์ต่างๆ เพื่อให้นักศึกษาในหลักสูตรแอนนิเมชันชันปีที่ 3 ของวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี ได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาสื่อสมัยใหม่จากผู้มีประสบการณ์การผลิตสื่อมืออาชีพและเพื่อเป็นแนวทางในการทำโครงงานในชั้นปีที่ 4 ต่อไป โดยมีอาจารย์ศุภรา  กรุดพันธ์ และอาจารย์นพพล  วงศ์ต๊ะ อาจารย์ผู้ช่วยสอน ร่วมฟังการบรรยายในครั้งนี้ ณ ห้อง 217 วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2558

b 1 b 2

b 3 b 4

 

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

Powered by mod LCA