อาจารย์ศิรประภา  วัฒนากุล อาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์(นานาชาติ) ได้เชิญวิทยากร คุณ กมลชนก เกรียงชัยพฤกษ์ Technology Consulting Manager จากบริษัท Accenture Technology Solution (Thailand) ซึ่งเป็นบริษัทที่ให้คำปรึกษาทางด้านทางบริหารจัดการโครงการซอฟต์แวร์ เคยให้คำปรึกษากับบริษัทชั้นนำในประเทศอาทิเช่น ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) บริษัท การบินไทย จำกัด มาเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ Software Project Management ในรายวิชา Introduction to SE เพื่อให้นักศึกษาในสาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (นานาชาติ) ชั้นปีที่ 2 ได้มีความรู้ในกระบวนการบริหารโครงการซอฟต์แวร์เพื่อควบคุมคุณภาพของโครงการให้สามารถส่งมอบได้ตามแผนและงบประมาณที่จำกัด  โดยได้ยกกรณีศึกษามาให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติเพื่อให้นักศึกษาสามารถนำไปประยุกต์ใช้สำหรับการเรียนต่อไป ณ ห้อง 112 วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2558

se 1 se 2

se 3 se 4

 

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

Powered by mod LCA