หลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (นานาชาติ) ในรายวิชา Entreprise Web Application Devrlopment ได้เชิญวิทยากรได้แก่ คุณจตุพร  รัตนปัญญาผู้ก่อตั้งบริษัทบ้านเชียงซอฟต์ จำกัด และ บริษัท SML Soft จำกัด ผู้ผลิต จำหน่ายโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป พร้อมด้วยคุณนวลจันทร์  จรุงจรูญพันธ์ กรรมการผู้จัดการ และ คุณอดุลย์ศักดิ์  ไชยลังกาผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจบริษัท ซีแอนด์ฮิล จำกัด ซึ่งเป็นสำนักงานบัญชีคุณภาพของกรมพัฒนาธุรกิจและเป็นที่ปรึกษาประเภท A ของกระทรวงการคลังที่ให้บริการในฐานะที่ปรึกษาไทย สาขาการสื่อสารโทรคมนาคม ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้มาให้ความรู้เกี่ยวกับการทำตลาดซอฟต์แวร์ภาคเหนือและการออกแบบโปรแกรมให้ถูกต้องตามหลักบัญชีแก่นักศึกษาสาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (นานาชาติ) เพี่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจและเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงในตลาดซอฟต์แวร์ภาคเหนือซึ่งส่วนใหญ่เป็นตลาดทางด้านระบบบัญชี โดยมีอาจารย์ภูดินันท์ สิงห์คำฟู และอาจารย์ปริญญา สุวรรณศรีคำ เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบในรายวิชา โอกาสนี้อาจารย์ดร ภัทรหทัย ณ ลำพูน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ให้เกียรติมอบของที่ระลึกให้กับวิยากรในครั้งนี้ ณ ห้อง 144  วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2558 

a 1 a 2

a 3 a 4

 

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

Powered by mod LCA