วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี ได้ทูลเกล้าฯ ถวายทุนพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตร 4 ปี จำนวน 2 ทุน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘  ในการนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชวโรกาสให้ อาจารย์ ดร.นภาพร รีวีระกุล รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ และ อาจารย์ ดร.ชาติชาย ดวงสอาด ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา เป็นผู้แทนวิทยาลัยฯ นำนักเรียนทุนพระราชทานประจำปี 2558 ได้แก่ นาย Chouk Davy และ นาย Sear Cheulong นักเรียนจากประเทศกัมพูชา เข้าเฝ้า ในวันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2558 น. ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา กรุงเทพมหานคร และร่วมรับประทานอาหารเย็น ณ อาคารศูนย์ปฏิบัติการถวายความปลอดภัยและถวายพระเกียรติในเย็นวันเดียวกัน

a 3 

a 1 a 2

 a 5 a 4

 

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

Powered by mod LCA