นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (นานาชาติ) วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชั้นปีที่ 2 ได้แก่ นางสาวปริยธิดา วัชรวันทานนท์ นายเชษฐพันธ์ กรรมสิทธิ์ และนายศิรวุฒิ  อ่อนประไพ รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการแข่งขันการเขียนโปรแกรมและแก้ไขปัญหาโจทย์ทางคอมพิวเตอร์ ในระดับภูมิภาค ACM –ICPC (ACM International Collegiate Programming Contest) รับเงินรางวัล 15,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร โดยมีอาจารย์ดร.พร้อมพงศ์ สุกัณศีล เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ SIPA ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยนักศึกษายังได้รับคัดเลือกเพื่อไปแข่งขันในระดับประเทศต่อไป ณ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 6 กันยายน 2558 ที่ผ่านมา 

unnamed1  unnamed2 unnamed3

 

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

Powered by mod LCA