ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิติพงษ์ ยอดมงคล กล่าวต้อนรับคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2557 การประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาแอนนิเมชัน โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชนนาถ กฤตวรกาญจน์ จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธานกรรมการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา สโรบล จากคณะมนุษยศาสตร์ และอาจารย์วิทูร สินศิริเชวง จากคณะการสื่อสารมวลชน ร่วมเป็นกรรมการ การประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะพงศ์ เนียมทรัพย์ จากคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานคณะกรรมการ รองศาสตราจารย์ ดร.นิวิท เจริญใจ จาก คณะวิศวกรรมศาสตร์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วสุ สิงหัษฐิต จากคณะนิติศาสตร์ ร่วมเป็นคณะกรรมการในการประเมินครั้งนี้ ระหว่างวันที่ 15-16 กันยายน 2558 ณ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

Powered by mod LCA