อาจารย์ ดร.ธีราพร แซ่แห่ว กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารหลักสูตรการจัดการความรู้ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมพิธีเปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการความรู้ หลักสูตรร่วมระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทยและมหาวิทยาลัยเฉิงตูประเทศจีน เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาให้กับนักศึกษาในประเทศจีน ได้ศึกษาหลักสูตรการจัดการความรู้ในระดับบัณฑิตศึกษาโดยเป็นหลักสูตร 2.5 ปี เทอมแรกศึกษาที่มหาวิทยาลัยเฉิงตูและศึกษาต่อที่วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่อีก 2 ปี โดยมี Prof.Li Ping Dean of School of Foreign Languages and Culture และ Assoc.Prof.Ou Yusong Dean of International Cooperation and Exchanges พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณาจารย์ จากมหาวิทยาลัยเฉิงตูร่วมพิธีเปิด ณ มหาวิทยาลัยเฉิงตู ประเทศจีน เมื่อวันอังคาร15 กันยายาน 2558

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

Powered by mod LCA