ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิติพงษ์ ยอดมงคล คณบดี พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวิชญ์ จันทร์ฉาย รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยคณาจารย์สาขาแอนมิเมชันและเกม วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บันทึกความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับบริษัทเคเอ็นจี สตูดิโอ จำกัด (ข้าวงายสตูดิโอ) ซึ่งบริหารงานโดยนักศึกษาศิษย์เก่าวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี ซึ่งเป็นบริษัทที่ผลิตสื่อ Digital Content 2D/3D แอนนิเมชัน Motion Graphic และ Graphic Design (Logo /Character /Brochure Design) รวมไปถึงสามารถพัฒนา Application ที่ใช้ Digital Content ผสมผสานเข้ากับวัฒนธรรมด้วยเทคโนโลยีนวัตกรรมสมัยใหม่ โดยในความร่วมมือจะได้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างผู้ประกอบการ อาจารย์และนักศึกษาต่อไป ณ KNG สตูดิโอ เมื่อวันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2560 

270160-1 270160-2

270160-3 270160-4

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

Powered by mod LCA