ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิติพงษ์ ยอดมงคล คณบดี วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมพิธีทำบุญคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ประจำปี 2559 และเข้ารับกิตติบัตรผู้บริหารครบวาระ 4 ปี จากศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์อาวุธ ศรีศุกรี รักษาแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อแสดงความขอบคุณในการเสียสละเวลาแรงกายแรงใจสติปัญญา ความรู้ ความสามารถในการบริหารงานให้บรรลุตามเป้าหมายและนโยบายของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีคุณปิยาภรณ์ ณ เชียงใหม่ รักษาการเลขานุการ วิทยาลัยฯ ร่วมงานและแสดงความยินดี ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันอังคารที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2560

240160-5  240160-1

240160-2 240160-3

240160-4 240160-6

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

Powered by mod LCA