ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิติพงษ์  ยอดมงคล คณบดี วิทยาลัยศิลปะ  สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเขียงใหม่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวิชญ์  จันทร์ฉาย รักษาการรองคณบดีฝ่ายวิชาการ  ร่วมการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กับบริษัท เทคมูฟ จำกัด ผู้ผลิต Computer Assisted instruction : CAI ( คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ) ผลิตวีดีโอสื่อการเรียนการสอนรวมถึง ผลิตซอฟต์แวร์ แอนนิเมชัน กราฟฟิค และสื่อดิจิตอล ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน โดยบริษัท เทคมูฟ  จะร่วมช่วยพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถและประสบการณ์ให้กับนักศึกษาของวิทยาลัยฯ ในโครงการสหกิจศึกษาต่อไป ณ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560

240260-1 240260-2

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

Powered by mod LCA