งานบริการการศึกษาจัดพิธีเปิดค่ายเตรียมความพร้อมก่อนการเรียนมหาวิทยาลัย หรือ Pre-college สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ของวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 23 กรกฎาคม - 4 สิงหาคม 2560 จัดขึ้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ได้เกิดการปรับตัวทั้งทางด้านการเรียน การใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยและเพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้และเห็นความสำคัญของการวางเป้าหมายในการศึกษาเพื่อเป็นแรงผลักดันไปสู่ความสำเร็จในอนาคตโดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวิชญ์ จันทร์ฉาย รองคณบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวเปิดงานในครั้งนี้ ซึ่งในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ทางวิทาลัยฯ ได้ร่วมมือกับสถาบัน Math Express ซึ่งถือได้ว่าเป็นสถาบันที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการจัดค่ายวิชาการให้กับสถาบันการศึกษา หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนต่างๆ โดยมีอาจารย์ ดร.อติชาต เกตตะพันธุ์ อาจารย์ประจำภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นวิทยากรประจำ ณ ห้อง 113 วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม 2560

230760-1 230760-2

230760-3 230760-4

230760-5 230760-6

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

Powered by mod LCA