อาจารย์ ดร.นภาพร รีวีระกุล รองคณบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีราพร แซ่แห่ว อาจารย์ประจำหลักสูตรการจัดการความรู้ นำนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสาขาการจัดการความรู้ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และทำกิจกรรมทางด้านการจัดการความรู้กับคณาจารย์และนักศึกษาจาก Hong Kong Polytechnic University ระหว่างวันที่ 18-22 กรกฎาคม 2560

180760-1 180760-2

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

Powered by mod LCA