Mr. Liwei Deng, Co - Founder จากบริษัท INTRALOGUE จากประเทศฮ่องกง ประสานงานร่วมกับทางคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เข้ามาเยี่ยมชมภายในศูนย์นวัตกรรมและการจัดการความรู้ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และพูดคุยเพื่อปรึกษาหารือการสร้างระบบฐานข้อมูลเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยด้านการจัดการความรู้ในอนาคต โดยมีรองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อาจารย์ ดร.ภราดร สุรีย์พงษ์ ได้ให้การต้อนรับและร่วมพูดคุย เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา

200260-1 200260-2

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

Powered by mod LCA