วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดปฐมนิเทศนักเรียนในโครงการ Gifted School ให้กับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ของโรงเรียนวารีเชียงใหม่และโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เพื่อส่งเสริมความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับนักเรียนที่สนใจและเป็นแนวทางในการค้นหาความชอบและความถนัดของตนเองในสายเทคโนโลยี โดยมีอาจารย์ ดร.ภคินี  อริยะ ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมและการจัดการความรู้ เป็นผู้กล่าวต้อนรับและชี้แจงรายละเอียดโครงการ และอาจารย์ ดร.มณิษวาส   จินตพิทักษ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายนวัตกรรมและการเรียนรู้ร่วมจัดกิจกรรม Lego Serious play เมื่อวันเสาร์ที่ 8 กรกฎาคม 2560 ณ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

080760-1 080760-5

080760-6 080760-2

080760-3 080760-4

080760-7 080760-8

 

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

Powered by mod LCA