คณะครูและนักเรียนจากโครงการห้องเรียนพิเศษโปรแกรมพหุภาษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ ๕ จากโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ จังหวัดเชียงราย เข้าศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีและผลงานของนักศึกษาวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพื่อหาความรู้และข้อมูลการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อนำไปประชาสัมพันธ์ให้กับเพื่อนๆ และรุ่นน้องที่โรงเรียนสามารถวางแผนการศึกษาในอนาคตได้ โดยมีอาจารย์ ดร.วิมลบุญ  จีระผานุกร รองหัวหน้าสำนักวิชา พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.ปัทมา  ลงกานี อาจารย์เสฏฐี  บุญชู และนักศึกษาของวิทยาลัยฯ ให้การต้อนรับ ณ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันจันทร์ที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2560

060360-1 060360-2

060360-3 060360-4

060360-5 060360-6

คณะครูและนักเรียนจากโครงการห้องเรียนพิเศษโปรแกรมพหุภาษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ ๕ จากโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ จังหวัดเชียงราย เข้าศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีและผลงานของนักศึกษาวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพื่อหาความรู้และข้อมูลการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อนำไปประชาสัมพันธ์ให้กับเพื่อนๆ และรุ่นน้องที่โรงเรียนสามารถวางแผนการศึกษาในอนาคตได้ โดยมีอาจารย์ ดร.วิมลบุญ  จีระผานุกร รองหัวหน้าสำนักวิชา พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.ปัทมา  ลงกานี อาจารย์เสฏฐี  บุญชู และนักศึกษาของวิทยาลัยฯ ให้การต้อนรับ ณ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันจันทร์ที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2560

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

Powered by mod LCA