อาจารย์ ดร.วิมลบุญ  จีระผานุกร รองหัวหน้าสำนักวิชา วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.ปัทมา  ลงกานี อาจารย์เสฏฐี  บุญชู และนักศึกษาให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักเรียนจากห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (สารสนเทศ) โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีและผลงานของนักศึกษา เพื่อนำข้อมูลไปประกอบการตัดสินใจเลือกสถาบันการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม 2560 ณ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

030360-1 030360-2

030360-3 030360-4

030360-5 030360-6

อาจารย์ ดร.วิมลบุญ  จีระผานุกร รองหัวหน้าสำนักวิชา วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.ปัทมา  ลงกานี อาจารย์เสฏฐี  บุญชู และนักศึกษาให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักเรียนจากห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (สารสนเทศ) โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีและผลงานของนักศึกษา เพื่อนำข้อมูลไปประกอบการตัดสินใจเลือกสถาบันการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม 2560 ณ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

Powered by mod LCA