หลักสูตรการจัดการความรู้ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัดสัมมนาในหัวข้อ “จากนักท่องเที่ยว สู่นักลงทุน” ครั้งที่ 1 ภายใต้มหากระแสการเปลี่ยนแปลงของจีน เราจะอยู่รอดและปรับตัวอย่างไรเมื่อเชียงใหม่กลายเป็นเมืองท่องเที่ยวสำคัญอันดับต้นๆ ของคนจีนในรอบ 4-5 ปี ที่ผ่านมา ส่งผลกระทบในด้านบวกและด้านลบต่อเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัดเชียงใหม่ในหลากหลายมิติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อกลุ่มคนจีนจำนวนมากที่เดินทางมาเชียงใหม่ครั้งแรกในฐานะนักท่องเที่ยว แต่ได้กลับเข้ามาอีกครั้งสถานภาพของนักลงทุน 

         อะไรคือแรงจูงใจและศักยภาพของจังหวัดเชียงใหม่ที่นักลงทุนชาวจีนมองเห็น คนไทยที่เป็นเจ้าถิ่นมีความได้เปรียบอย่างไร สิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่นักศึกษาหลักสูตรการจัดการความรู้นำมาเผยแพร่ผ่านชุดงานวิจัยของสาขาการจัดการความรู้ ภายใต้โครงการจัดตั้ง “ศูนย์สารสนเทศและการจัดการความรู้จีน เพื่อการค้าและการท่องเที่ยว” วิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยการสนับสนุนของ มูลนิธิ นโยบายสาธารณะ ซึ่งมี ศ.ดร. มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด ผอ.มูลนิธิฯ เป็นผู้เสนอแนะแนวทางการวิจัย และให้งบสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์ฯ รวมถึงหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ที่เล็งเห็นความสำคัญและความจำเป็นที่ทุกภาคส่วนในจังหวัดเชียงใหม่ ต้องปรับตัวและเรียนรู้ให้ทันกับมหากระแสการเปลี่ยนแปลงของประเทศจีนที่เข้ามาซึ่งมีอิทธิพลต่อเศรษฐกิจ สังคมของจังหวัดเชียงใหม่ และประเทศไทย จึงได้จัดทำชุดโครงการวิจัย “มหากระแสการเปลี่ยนแปลงจีน เราจะเรียนรู้และปรับตัวอย่างไร” 

         โดยในปีนี้ได้มอบหมายให้นักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอก สาขาการจัดการความรู้ที่เป็นนักศึกษาจีนของวิทยาลัยฯ ทำการศึกษาวิจัยในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับชุดโครงการภายใต้ชื่อ “จากนักท่องเที่ยวสู่นักลงทุน” ซึ่งกล่าวถึงปรากฏการณ์การเข้ามาของนักท่องเที่ยวจีนในเชียงใหม่ โดยในการสัมมนาครั้งที่1 จะเป็นการเผยแพร่งานสำคัญใน 5 หัวข้อประกอบด้วย

1. Mega-Trend of outbound Chinese tourists, from “Visitors” to “Investors” 

2. Mobile China town driven by “One Belt One Road” 

3. การวิเคราะห์พฤติกรรมการซื้ออสังหาริมทรัพย์ประเภทคอนโดมิเนียมในจังหวัดเชียงใหม่ของคนจีน

4. Survive from Chinese increase megatrend by KM: Chinese guide book for Thai hotel staff

5. Analysis on Chiang Mai marketing strategy towards Chinese tourists

        โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิติพงษ์  ยอดมงคล คณบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมสัมมนา และ นางวิภาวัลย์  วรพุฒิพงค์ ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวเปิดงานในครั้งนี้ ณ โรงแรม Harmonize จังหวัดเชียงใหม่ วันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2560 

030460-1030460-2030460-3

030460-4030460-5

 

หลักสูตรการจัดการความรู้ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัดสัมมนาในหัวข้อ “จากนักท่องเที่ยว สู่นักลงทุน” ครั้งที่ 1 ภายใต้มหากระแสการเปลี่ยนแปลงของจีน เราจะอยู่รอดและปรับตัวอย่างไรเมื่อเชียงใหม่กลายเป็นเมืองท่องเที่ยวสำคัญอันดับต้นๆ ของคนจีนในรอบ 4-5 ปี ที่ผ่านมา ส่งผลกระทบในด้านบวกและด้านลบต่อเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัดเชียงใหม่ในหลากหลายมิติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อกลุ่มคนจีนจำนวนมากที่เดินทางมาเชียงใหม่ครั้งแรกในฐานะนักท่องเที่ยว แต่ได้กลับเข้ามาอีกครั้งสถานภาพของนักลงทุน

อะไรคือแรงจูงใจและศักยภาพของจังหวัดเชียงใหม่ที่นักลงทุนชาวจีนมองเห็น คนไทยที่เป็นเจ้าถิ่นมีความได้เปรียบอย่างไร สิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่นักศึกษาหลักสูตรการจัดการความรู้นำมาเผยแพร่ผ่านชุดงานวิจัยของสาขาการจัดการความรู้ ภายใต้โครงการจัดตั้ง “ศูนย์สารสนเทศและการจัดการความรู้จีน เพื่อการค้าและการท่องเที่ยว” วิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยการสนับสนุนของ มูลนิธิ นโยบายสาธารณะ ซึ่งมี ศ.ดร. มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด ผอ.มูลนิธิฯ เป็นผู้เสนอแนะแนวทางการวิจัย และให้งบสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์ฯ รวมถึงหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ที่เล็งเห็นความสำคัญและความจำเป็นที่ทุกภาคส่วนในจังหวัดเชียงใหม่ ต้องปรับตัวและเรียนรู้ให้ทันกับมหากระแสการเปลี่ยนแปลงของประเทศจีนที่เข้ามาซึ่งมีอิทธิพลต่อเศรษฐกิจ สังคมของจังหวัดเชียงใหม่ และประเทศไทย จึงได้จัดทำชุดโครงการวิจัย “มหากระแสการเปลี่ยนแปลงจีน เราจะเรียนรู้และปรับตัวอย่างไร”

โดยในปีนี้ได้มอบหมายให้นักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอก สาขาการจัดการความรู้ที่เป็นนักศึกษาจีนของวิทยาลัยฯ ทำการศึกษาวิจัยในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับชุดโครงการภายใต้ชื่อ “จากนักท่องเที่ยวสู่นักลงทุน” ซึ่งกล่าวถึงปรากฏการณ์การเข้ามาของนักท่องเที่ยวจีนในเชียงใหม่ โดยในการสัมมนาครั้งที่1 จะเป็นการเผยแพร่งานสำคัญใน 5 หัวข้อประกอบด้วย

1.       Mega-Trend of outbound Chinese tourists, from “Visitors” to “Investors”

2.      Mobile China town driven by “One Belt One Road”

3.      การวิเคราะห์พฤติกรรมการซื้ออสังหาริมทรัพย์ประเภทคอนโดมิเนียมในจังหวัดเชียงใหม่ของคนจีน

4.      Survive from Chinese increase megatrend by KM: Chinese guide book for Thai hotel staff

5.      Analysis on Chiang Mai marketing strategy towards Chinese tourists

โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิติพงษ์  ยอดมงคล คณบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมสัมมนา และ นางวิภาวัลย์  วรพุฒิพงค์ ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวเปิดงานในครั้งนี้ ณ โรงแรม Harmonize จังหวัดเชียงใหม่ วันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2560 

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

Powered by mod LCA