ตัวแทนจากบริษัท Autodesk คุณ Lyn Chua : Technical Strategist, ASEAN Public Sector at Autodesk เป็นวิทยากร
Workshop ในหัวข้อ “Train the trainer program” CAMT and Autodesk เพื่อแนะนำและอบรมแก่บุคลากร เจ้าหน้าที่ เพื่อเรียนรู้การใช้งานโดยโปรแกรมจาก Autodesk เกี่ยวกับการทำ 3D Mapping การสร้างผังเมือง เป็นต้น เพื่อสามารถให้บุคลากรนำไปต่อยอดในการสอนนักศึกษาและพัฒนาหลักสูตรด้าน 3D Animation ต่างๆ ได้ในอนาคต ณ ห้อง 211 วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 16 - 18 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 - 15.00 น.

160560-1 160560-2

160560-3 160560-4

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

Powered by mod LCA