อาจารย์ ดร.วิมลบุญ  จีระผานุกร รองหัวหน้าสำนักวิชา อาจารย์ ดร.พร้อมพงศ์ สุกัณศีล และอาจารย์ เสฏฐี  บุญชู ให้การต้อนรับและเป็นวิทยากรแนะนำหลักสูตรการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี ให้กับอาจารย์และนักเรียนจากสถาบันวิชาการอินไซที เอ็ดดูเคชั่น เซ็นเตอร์ ที่นำนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าเยี่ยมชมการเรียนการสอนของวิทยาลัยฯ เพื่อศึกษาข้อมูลในการเลือกศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาต่อไป ณ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันอังคารที่ 9 พฤษภาคม 2560

090560-1  090560-2

090560-3  090560-4

090560-5  090560-6

                              090560-7

 

 

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

Powered by mod LCA