วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ บริษัท Autodesk บริษัทผู้นำด้านเทคโนโลยีออกแบบ 3 มิติ ช่วยสนับสนุน Software ให้กับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและพัฒนาทรัพยากรบุคคลในจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งได้ลงนามความร่วมมือ (MOU) ในการนำเทคโนโลยีและซอฟต์แวร์ที่ทันสมัยของ Autodesk เข้ามาให้ความรู้สำหรับนักศึกษาของวิทยาลัยฯ และคนในพื้นที่ในการนำเทคโนโลยีมาใช้กับการวางผังเมือง
       โดยวิทยาลัยฯ นอกจากการเป็นผู้นำทางด้านการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลต่างๆ แล้วยังมีส่วนช่วยขับเคลื่อนอุตสาหกรรมหลักในจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้จังหวัดเชียงใหม่ก้าวไปสู่การเป็น Smart City อย่างเต็มรูปแบบในอนาคต โดยในปี 2561 วิทยาลัยฯ จะเป็นผู้นำร่องในการสร้าง Smart Campus โดยการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ เพื่อให้อาคารมีความสะดวก ทันสมัยและใช้ทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
       โดยมีอาจารย์ ดร.ปิติพงษ์ ยอดมงคล คณบดี อาจารย์ ดร.ภราดร สุรีย์พงษ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ อาจารย์ ภูดินันท์ สิงห์คำฟู อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (นานาชาติ) วิทยาลัยศิลปะสื่อ และเทคโนโลยี พร้อมด้วย คุณอังคณา วอร์นเนต Assistant Program Manager Autodesk (Thailand) และคุณพงศ์ศักดิ์ อริยะจิตไพศาล รักษาการผู้จัดการ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล เชียงใหม่ ร่วมแถลงข่าว ณ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี เมื่อวันพฤหัสบดี 18 พฤษภาคม 2560


*ตัวอย่างผลงานของอาจารย์และนักศึกษาของ CAMT ที่นำโปรแกรมของ บริษัท Autodesk มาใช้ในการ สร้าง Mapping ให้กับพระธาตุดอยสุเทพ จังหวัดเชียงใหม่ https://drive.google.com/file/d/0B3a3_JES_lhcN0ZNUWw4TG1Na28/view

180560-1180560-2

 

180560-3180560-4

 

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

Powered by mod LCA