อาจารย์ ดร.นภาพร  รีวีระกุล รองคณบดีฝ่ายบริหาร วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือกับบริษัท เซ็นออพติกส์ จำกัด โดย คุณกชกร แก้วประดิษฐ์ General Manager    ซึ่งเป็นบริษัทที่ให้บริการด้านการวิจัยและพัฒนาข้อมูลให้กับงานอุตสาหกรรม งานพาณิชย์กรรม เป็นต้น โดยในการบันทึกความร่วมมือนี้จะมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ งานวิจัย ตลอดจนการรับนักศึกษาของวิทยาลัยฯ ร่วมในโครงการสหกิจศึกษาเพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์การทำงานจริงในอุตสาหกรรม ณ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมี่อวันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2560

190560-1190560-2

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

Powered by mod LCA