อาจารย์ ดร.วิมลบุญ  จีระผานุกร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรพร้อมด้วย อาจารย์เสฏฐี  บุญชูและอาจารย์ภูดินันท์ สิงห์คำฟู พร้อมด้วยนักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (นานาชาติ) ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักเรียนจากโรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา (Ambassador Bilingual School) (ABS)  ซึ่งเป็นโรงเรียนหลักสูตรสองภาษาจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยครั้งนี้มีคณาจารย์และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 5-6 จำนวน 70 คน ร่วมเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนและผลงานนักศึกษาในระดับปริญญาตรีของวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันพุธที่ 14 มิถุนายน 2560

140660-3140660-4

140660-5140660-6

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

Powered by mod LCA