ศูนย์การเรียนรู้ร่วมการทำงานวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงาน Digital Forum 2017 เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในด้าน Digital Workforce และ Network& Collaboration ตามวิสัยทัศน์เชิงนโยบายของรัฐบาลในเรื่องของ Thailand 4.0 ที่ต้องการเปลี่ยนเศรษฐกิจแบบเดิมไปสู่ระบบเศรษฐกิจที่เน้นการสร้างมูลค่า (Value-Based Economy) ที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีและความคิดสร้างสรรค์ ภายในงานได้จัดให้มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้าน Digital Trend 2020 วิทยากรโดย คุณหนุ่ย พงษ์สุข หิรัญพฤกษ์ และยังมีการระรมความคิด (ฺBrain Storming) จากผู้เข้าร่วมงานรวมถึงเวทีการพบปะระหว่างเครือข่ายสถานประกอบการและสถาบันการศึกษา (Network & Collaboration) โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิติพงษ์ ยอดมงคล คณบดีวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวเปิดงานและผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวิชญ์ จันทร์ฉาย รองคณบดีฝ่ายวิชาการกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงานซึ่งมีสถานประกอบการ อาจารย์และนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาเข้าร่วม ณ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2560

230660-1230660-2

230660-3230660-4

230660-5230660-6

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

Powered by mod LCA