ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิติพงษ์ ยอดมงคล คณบดี วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที การเคารพนับถือครูบาอาจารย์ ตลอดจนเพื่อเป็นโอกาสที่ศิษย์จะได้ร่วมกันปฏิญาณตนเพื่อจะเป็นศิษย์ที่ดี รับการถ่ายทอดความรู้ด้วยความวิริยะอุตสาหะ มุ่งสู่ความสำเร็จในการศึกษาทั้งนี้ยังมีพิธีมอบรางวัลและเกียรติบัตรแก่นักศึกษาที่มีผลการเรียนยอดเยี่ยม นักศึกษาที่ทำกิจกรรมและพิธีมอบทุนการศึกษา โดยมีคณาจารย์และบุคลากรวิทยาลัยฯ เข้าร่วมในพิธีณ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2558

a001

a002

a003

a004

 

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

Powered by mod LCA