วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และกิจกรรม Pre- College ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558 วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการต้อนรับนักศึกษาใหม่รวมทั้งเพื่อให้นักศึกษาใหม่ ได้รับทราบข้อมูลด้านการศึกษา ระบบการเรียนการสอนตลอดจนเพื่อให้เข้าใจในกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อปฏิบัติ ต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ตลอดจนเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษา อาจารย์และบุคลากรของวิทยาลัย โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปิติพงษ์ ยอดมงคล คณบดี อาจารย์ ดร.นภาพร รีวีระกุล รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ กล่าวต้อนรับและให้โอวาทในครั้งนี้ ณ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2558

a001

a002

a003

a004

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

Powered by mod LCA