ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิติพงษ์ ยอดมงคล คณบดีวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เซ็นสัญญาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับMr. Matthias Schenk ตำแหน่ง Managing Directorจากบริษัท เชียงใหม่ลานนาบิซิเนสเซอร์วิส จำกัด (CLBS) ซึ่งเป็นบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ ด้วยทีมงานคุณภาพจากนานาชาติบริษัท CLBS จึงมีศักยภาพในการให้บริการตั้งแต่เว็บแอพพลิเคชั่น ไปจนถึงซอฟต์แวร์บนอุปกรณ์ต่างๆ เช่น โทรศัพท์มือถือ เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าทั่วโลกโดยที่ผ่านมา บริษัท CLBS ให้ความร่วมมือกับวิทยาลัยฯ โดยการรับนักศึกษาโปรแกรมสหกิจศึกษาเข้าฝึกงานกับบริษัทอีกทั้งยังให้การสนับสนุนค่ายกิจกรรมซอฟต์แวร์ของนักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (นานาชาติ)มาโดยตลอด ซึ่งในการบันทึกข้อตกลงครั้งนี้วัตถุประสงค์เพื่อให้วิทยาลัยฯ กับบริษัทได้ร่วมกันพัฒนาการเรียนการสอนตลอดจนงานวิจัยและแลกเปลี่ยนบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงงานบริการวิชาการต่างๆ เพื่อให้นักศึกษาและอาจารย์ของวิทยาลัยฯ มีโอกาสได้เรียนรู้กระบวนการทำงานจากบริษัทที่เป็นมืออาชีพทางด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ เพื่อนำมาใช้พัฒนาการเรียนการสอนและฝึกประสบการณ์ให้กับนักศึกษาของวิทยาลัยฯ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวิชญ์  จันทร์ฉาย หัวหน้าสำนักวิชาและอาจารย์ศุภรา  กรุดพันธ์ อาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ บริษัท เชียงใหม่ลานนาบิซิเนสเซอร์วิส จำกัด เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2558 ที่ผ่านมา

a001

a002

a003

a004

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

Powered by mod LCA