เมื่อวันพุธที่ 24 มิถุนายน 2558 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวิชญ์ จันทร์ฉาย หัวหน้าสำนักวิชา วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ กล่าวเปิดงาน Talent Mobility Day ภาคเหนือ ซึ่งเกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดยศูนย์นวัตกรรมและการจัดการความรู้ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี และอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเป็นเวทีในการบอกเล่าและกระตุ้นให้บุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและการจัดการมีความสามารถในการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเป็นจุดขายในการผลิตสินค้าและบริการซึ่งจะเพิ่มขีดความสามารถในภาคอุตสาหกรรม ของประเทศต่อไปณ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

c 1

c 2

c 3

c 4

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

Powered by mod LCA