วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ สถาบันคุณุฒิวิชาชีพ (องค์กรมหาชน) ร่วมกันจัดงานเปิดตัวองค์กรรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพและ
การประเมินระดับคุณวุฒิวิชาชีพ ภายใต้โครงการส่งเสริมการใช้ระบบฐานข้อมูลคุณวุฒิวิชาชีพ ประจำปี 2558 ในวันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2558 ณ ห้อง 114 วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีอาจารย์ดร.อัครพล นิมมลรัตน์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร กล่าวต้อนรับผู้ร่วมงาน และได้รับเกียรติจาก นายอภิวัฒน์  อัคนิทัต รองผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ กล่าวเปิดงาน ภายในงานได้จัดให้มีงานสัมมนาเจาะลึกเรื่อง เศรษฐกิจดิจิตอลประเทศไทย : แนวโน้มและทิศทางในอนาคต (Current Trends and Future Directions of Digital Economy in Thailand) โดยอาจารย์ปริญญา หอมเอนก ผู้เชี่ยวชาญทางระบบคอมพิวเตอร์และความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ พร้อมทั้งเปิดเวทีเสวนาเรื่อง การรับรองสมรรถนะของบุคคล
ตามมาตรฐานวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ” โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร. ภราดร สุรีย์พงษ์ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมและการจัดการความรู้ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี, ผศ.ดร.วรวิชญ์ จันทร์ฉาย หัวหน้าสำนักวิชา วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, นายบุญเสริม เสนาวงษ์ นักวิชาการมาตรฐานวิชาชีพ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพและคุณพงศ์ศักดิ์ อริยจิตไพศาล ผู้จัดการสาขาเชียงใหม่ สำนักงานส่งเสริอุตสาหกรรมซอร์ฟแวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

โดยวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับการรับรองจาก
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ให้เป็นศูนย์รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ
ในสาขาวิชาชีพทางด้านไอซีที อาทิเช่น บุคลากรที่อยู่ในสายอาชีพทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซอฟต์แวร์ แอนนิเมชั่น และดิจิตอลคอนเทนต์ ดังนั้น เพื่อให้การทดสอบดังกล่าวเป็นไปตามที่เป้าหมายกำหนด ทางมหาวิทยาลัยฯ จึงได้มีการจัดงานสัมมนาเพื่อเตรียมความพร้อมการขอรับรองคุณวุฒิวิชาชีพให้กับบุคคลในอาชีพทางด้านไอซีที ได้แก่ ผู้ประกอบการ ผู้บริหารงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล ผู้เข้ารับการทดสอบสมรรถนะ นักศึกษา และบุคคลที่สนใจ โดยการเปิดตัวองค์กรรับรองสมรรถนะของ
บุคคลตามมาตรฐานอาชีพและการประเมินระดับคุณวุฒิวิชาชีพ ภายใต้โครงการส่งเสริมการใช้ระบบ
ฐานข้อมูลคุณวุฒิวิชาชีพ ประจำปี 2558 เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดทำมาตรฐานอาชีพ
และคุณวุฒิวิชาชีพให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับทราบและเห็นความสำคัญของการทดสอบระดับความรู้ ความสามารถและสมรรถนะของตน และรับใบประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ รวมถึงการพัฒนาบุคลากรด้านไอซีทีให้มีความพร้อมสามารถรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพและให้เกิดการรับรู้ถึงการนำคุณวุฒิวิชาชีพสาขาไอซีทีไปใช้ในการพัฒนากำลังคนให้ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการและเพื่อเป็นแนวทางสำหรับนักศึกษาและผู้ที่สนใจที่ต้องการทดสอบสมรรถนะได้รับรู้ถึงกระบวนการในการทดสอบภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ

a001

a002

a003

a004

 

 

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

Powered by mod LCA