หน่วยงานการเงินและบัญชีวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยีจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการเบิกจ่ายเงินเพื่อให้ความรู้แก่บุคลกรและนักศึกษาในเรื่องของระเบียบการเบิกจ่าย การคืนเงินยืม การจัดทำและรวบรวมหลักฐานการเบิกจ่ายที่ถูกต้อง รวมถึงบทลงโทษของการไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการจัดทำเอกสารด้านการเงินและบัญชี โอกาสนี้ได้รับเกียรติจากคุณดวงทิพย์ อวดร่าง หัวหน้างานตรวจสอบสายสองและคุณมนสิชา แสวัง หัวหน้างานตรวจสอบสายหนี่ง จากสำนักงานการตรวจสอบภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นวิทยากรให้ความรู้ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิติพงษ์  ยอดมงคล คณบดี วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้เกียรติกล่าวเปิดการอบรมในครั้งนี้ ณ ห้อง 114 วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันพุธที่ ๒๐ พฤษภาคม 2558

 a002

a003

 a004

 

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

Powered by mod LCA